Boisko Orlik


Regulamin Porządkowy Korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko - Orlik 2012


1. Boiska są czynne od poniedziałku do soboty w godz. ustalonych przez instruktora sportu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
3. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
4. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
5. Wejście na boisko dla grup zorganizowanych jest możliwe po uprzedniej rezerwacji u instruktora sportu lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z instruktorem sportu.
6. Grupa zorganizowana może dokonać rezerwacji boiska na czas nie dłuższy niż 2 godziny.
7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
8. Grupy zorganizowane przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia
      sportowego z zastrzeżeniem pkt. II a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi
      korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
      przeznaczeniem zabrania się:
      a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
      b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.
          rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
      c  niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
      d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
      e. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
       f. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
      g. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
      h. zakłócana porządku i używania słów wulgarnych;
       i. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku-
       j. wprowadzania zwierząt;
      k. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje
       instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
         -   nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
         -   zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
         -   nakazać opuszczenie terenu boisk
13. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
       z obiektu.
14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za
       wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag
       instruktora sportu.

Godziny otwarcia orlika:
Poniedziałek 13-21, Wtorek 15-21, Środa 14-21, Czwartek 14-21, Piątek 14-21, Sobota 8-14


telefony kontaktowe do instruktorów sportu:
                                                 Daniel Grzywacz: 502607294
                                                 Zofią Kucharska: 606601679​​​

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219