Sprawozdanie SRBiO za 2011r


Sprawozdanie Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic z działalności za rok 2011.

Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic w obecnej formie zostało powołane uchwałą zebrania założycielskiego
w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Podjęto również uchwałę o powołaniu ośmioosobowego zarządu w składzie:

Małgorzata Tybuś –prezes
Krzysztof Figat –vice prezes
Andrzej Myczka – vice prezes
Jadwiga Kardjalik – sekretarz
Grażyna Haczykowska – skarbnik
Cezary Kowalczyk – członek zarządu
Konrad Siek – członek zarządu
Krzysztof Miodek – członek zarządu

czteroosobowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Roman Brzózka – przewodniczący
Maciej Stasiarczyk zastępca przewodniczącego
Jerzy Piłat – członek
Stanisław Nowak – członek

Podjęto uchwałę o przyjęciu statutu stowarzyszenia, który określa najważniejsze cele i zadania tej grupy inicjatywnej.

Następnie podjęliśmy kroki w celu uzyskania postaci prawnej dla stowarzyszenia, a więc rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postanowieniem Sądu z dnia 10.03 2011r. uzyskaliśmy wpis do KRS. Konsekwencją tego była konieczność uzyskania postaci podatkowej, a więc uzyskania numeru REGON w GUS, numeru NIP w US oraz założenie rachunku bieżącego w banku. Integralnym celem statutu stowarzyszenia jest szeroko rozumiana odnowa miejscowości. Początek roku 2011 to realizacja rozpoczętych działań na rzecz powrotu do starej nazwy miejscowości. Należało zebrać materiały dokumentujące historyczność nazwy oraz zasadność zmiany nazwy miejscowości. Przygotowany dokument , zawierający obszerne uzasadnienie i wiele załączników dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, złożyliśmy do Urzędu Gminy Nieborów. Jesienią tego roku został również złożony do Rady Gminy dopracowany projekt nazewnictwa ulic.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Radą Sołecką w ramach organizowania zebrań wiejskich np. w sprawie funduszu sołeckiego, składania wniosków o realizację przedsięwzięć inwestycyjnych do budżetu gminy.

Bardzo dobrze układa się współpraca z organizacjami działającymi na terenie miejscowości i nie tylko, takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach, Rada Sołecka Janowic i Mysłakowa oraz z radnymi naszego terenu i proboszczem, którzy są aktywnymi członkami stowarzyszenia. Największym wspólnym przedsięwzięciem był „Piknik Bednarski” zorganizowany w dniu 24 lipca 2011r. To duża impreza, która w pełni realizuje wiele zadań naszego statutu, takich jak integracja mieszkańców i organizacji społecznych, możliwość zetknięcia się z historią i folklorem regionu, łączenie rozrywki z dydaktyką. Impreza ta pozwoliła nam sprawdzić możliwości wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego. Wydaje się nam udana i mamy nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza kulturalnego naszej miejscowości. Innym wspólnym zadaniem jest zorganizowanie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców i pracowni kulinarnej. Rozpoczęliśmy starania o zaadoptowanie na ten cel kondygnacji budynku OSP w Bednarach. Jest już przygotowana umowa dzierżawy lokalu z OSP. Jest uchwała zebrania wiejskiego z dnia 07.09 2011 r. o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego w kwocie 23063,80 zł na w/w. pracownię kulinarną. Zamierzamy również wystąpić z wnioskiem o fundusze unijne za pośrednictwem LGD Gniazdo. W tym celu odbyliśmy kilka spotkań szkoleniowych. W ramach działalności kulturalnej w marcu 2011 r. stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę do Warszawy, w której wzięły udział 52 osoby. W programie było m.in. zwiedzanie Zamku Królewskiego, spacer po Starym Mieście oraz sztuka w Teatrze Syrena. Dużym wyzwaniem dla stowarzyszenia było sfinalizowanie w grudniu budowy nadajnika internetowego. Hotspot umożliwia bezpłatny dostęp do internetu dla wszelkich urządzeń mobilnych jak również komputerów stacjonarnych wyposażonych w kartę wi-fi. Takim dostępem do internetu z ulicy może poszczycić się niewiele miast w Polsce. Było to możliwe dzięki przekazaniu znacznej kwoty pieniężnej przez Stowarzyszenie Amatorska Sieć Internetowa – NET, działającego przez kilka lat w Bednarach. Jak również dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia z sekcji technicznej pod przewodnictwem Tomasza Baczyńskiego.

Tuż przed „Piknikiem Bednarskim” w stowarzyszeniu powstała kilkuosobowa sekcja historyczna, której przewodniczy historyk Konrad Siek. Grupa ta aktywnie odtwarza historię Bednar i okolicy na podstawie licznych wywiadów i materiałów archiwalnych. Największym osiągnięciem było odtworzenie Bednar z przed komasacji. Materiały te są prezentowane na stronie internetowej Bednar. Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw, choć nie wszystkie zakończone są osiągnięciem celu, jak np. petycja w sprawie dodatkowego postoju na stacji Bednary , pociągu „Mazowia” relacji Płock- Warszawa; pod petycją podpisało się ponad 200 osób. W ciągu minionego roku odbyło się jedno zebranie walne członków SRBiO, kilkanaście spotkań zarządu w tym: z Wójtem Gminy Nieborów, z radnymi, Radą Sołecką Bednar, Komisją Rewizyjną SRBiO. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, której głównym moderatorem jest Tomasz Baczyński. Strona jest też narzędziem innych organizacji bednarskich , jak również Rady Sołeckiej Janowic i Mysłakowa, z czego bardzo się cieszymy i zachęcamy do korzystania z tej możliwości.

Plany na rok następny to przede wszystkim dalsza realizacja działań statutowych.

1. Doprowadzenie do wcielenia w życie nazewnictwa ulic, po zmianie nazwy miejscowości, która stała się faktem w dniu 01.01.2012 r.

2. Pomoc mieszkańcom w odnalezieniu się w nowej sytuacji, przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy np. przy projektowanej akcji wymiany dowodów, złożenie wniosku do Rady Powiatu o częściowe umorzenie opłat za wymianę praw jazdy.

3. Organizacja spotkania opłatkowego wspólnie z KGW i OSP.

4. W ramach działalności kulturalnej organizowanie wyjazdów do teatru, opery oraz dwudniowej wycieczki.

5. Wspólna realizacja z organizacjami miejscowymi „II Pikniku Bednarskiego”

6. Kontynuacja zadania Hotspotu.

7. Wystąpienie o dotacje unijne na adaptację świetlicy wiejskiej.

8. Współpraca z władzami samorządowymi, radnymi , Radą Sołecką Bednar i organizacjami społecznymi Bednar.

9. Rozszerzenie współpracy z sołectwem Janowic, Mysłakowa i Bednar Kolonii.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219