urzad gminy m

bip nieborow

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) w nawiązaniu do uchwały Nr XXIII/115/12 z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 kwietnia 2015r. do 1 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nieborowie o godz.10oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 15 czerwca 2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nieborów. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Nieborów do rozstrzygnięcia.

                                                                   Wójt Gminy Nieborów

                                                                       /-/ Andrzej Werle

Załączniki:

1 Oprac ekofizjograficzne podstawowe.pdf                        

2 Rys opracowania eko-fizjo.pdf

3 Projekt Planu Bełchów-Dzierzgów.pdf

4 Rys planu Bełchów Dzierzgów.PDF

5 Prognoza do planu Beł-Dzierzgów.pdf

6 Rys prognozy Bełchów Dzierzgów.pdf

 

 

2015 r   GMINA NIEBORÓW   

 BEDNARY, JANOWICE

TONSMEIER CENTRUM Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów.

2015

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

miesiąc

Rodzaj odpadów

Dzień miesiąca

Komunalne

05

02

02

02

04

01

06

03

07

05

02

07

Segregowane               (żółte worki)

10

07

07

09

09

06

04

01

05

03

07

05

Segregowane               (zielone worki)

10

07

07

09

09

06

04

01

05

03

07

05

Uwaga:
Do żółtych worków można wkładać wyłącznie: butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach,
makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.
Do zielonych worków można wkładać wyłącznie: opakowania szklane np. butelki lub słoiki.
Odpady wielkogabarytowe typu: meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony, itp.
będą odbierane z określonego miejsca, w określonym czasie ustalonym z Urzędem Gminy, o których Urząd Gminy poinformuje
mieszkańców.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 600, do drogi publicznej, po której jedzie pojazd
specjalistyczny zbierający odpady.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 49, 99-400 Łowicz
Tel/Fax.: (+48) 46 830 35 25

Ogłoszenie

Wójt Gminy Nieborów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

Konkurs ofert dotyczy zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.:

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinach:  piłka nożna, tenis stołowy, szachy.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219