urzad gminy m

bip nieborow

 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2013 r

1

2

3

4

1.

Dochody

 

21 329 761,00

2.

Wydatki

 

25 660 608,23

3.

Wynik budżetu

 

- 4 330 847,23

Przychody ogółem:

 

5 310 847,23

1.

Kredyty

§ 952

5 010 847,23

2.

Pożyczki

§ 952

 

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

300 000,00

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

 

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

 

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

 

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

 

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

 

Rozchody ogółem:

 

980 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

980 000,00

 

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Plan

z tego:

środki własne

kredyty, pożyczki, obligacje

środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

dotacje

inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe

4 924 187,00

4 924 187,00

       

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w Bednarach ul. Graniczna

48 000,00

48 000,00

       

010

01010

Budowa sieci wodociągowej w Nieborowie ( dł. 1 km działki p. Skrobisza)

105 000,00

105 000,00

       

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

153 000,00

153 000,00

       
 

60016

Przebudowa drogi w Dzierzgowie

Dł. Ok. 800m , od wsi do węzła A2

270 000,00

270 000,00

       
 

60016

Przebudowa drogi w Bobrownikach

Dł. Ok. 1 200m , od wsi do drogi nr 70

402 000,00

402 000,00

       
 

60016

Przebudowa parkingu w Mysłakowie jako dojście i dojazd do parku oraz stawów rybnych w Arkadii ( ok. 1072 m2)

29 700,00

29 700,00

       
 

60016

Przebudowa drogi Nieborów – Piaski dł. 750m obok p.Dziedzic

193 000,00

193 000,00

       
 

60016

Przebudowa ul. Zachodniej w Bednarach, dł. 1650m

420 000,00

420 000,00

       

600

 

Transport i łączność

1 314 70,00

1 314 700,00

       

700

70004

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego Bełchów ul. Gwardii Ludowej 4

144 000,00

144 000,00

       

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

144 000,00

144 000,00

       

750

75023

informatyzacja – zakupy oprogramowania i sprzętu

20 000,00

20 000,00

       

750

 

Administracja publiczna

 

20 000,00

20 000,00

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

801

80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mysłakowie wraz z niezbędnymi zmianami w pozostałej części budynku

2 080 757,00

2 080 757,00

       

801

 

Oświata i wychowanie

2 080 757,00

2 080 757,00

       

900

90004

Zagospodarowanie dz. Nr 787/5 w Bełchowie os. w zakresie terenu rekreacyjnego i placu zabaw dla dzieci

175 000,00

175 000,00

       
 

90015

Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie dł. 350 m – obok p. Pietruszczyk

55 000,00

55 000,00

       
 

90015

Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bełchowie, ul. Skłodowskiej ( 4 słupy)

18 000,00

18 000,00

       
 

90015

Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bełchowie, ul.Ogrodowej ( 2 słupy)

13 000,00

13 000,00

       

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

261 000,00

261 000,00

       

921

92109

Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karolewie

Finansowanie w ramach projektu PROW

479 174,58

479 174,58

       

921

92109

Budowa świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karolewie

Finansowanie poza projektem

30 825,42

30 825,42

       

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

510 000,00

510 000,00

       
 

92601

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bobrownikach

 

310 730,00

310 730,00

       
 

92601

Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie Etap III

130 000,00

130 000,00

       

926

 

Kultura fizyczna

440 730,00

440 730,00

       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego

146 584,54

146 584,54

       

754

75412

Zakup i montaż ogrodzenia betonowego, oraz utwardzenie placu kostką brukową przy budynku OSP Bednary Kol. czy świetlicy?

12 262,91

12 262,91

       
 

75412

Ogrodzenie budynku OSP Nieborów,

Finansowanie:

- Nieborów 16 016,00 zł

- Julianów 3 098,43

19 114,43

19 114,43

       
 

75412

Utwardzenie placu przy garażach OSPDzierzgów

11 000,00

11 000,00

       
 

75412

Ułożenie kostki brukowej przy OSM Mysłaków

 

22 016,00

22 016,00

       
 

75412

Instalacja klimatyzatorów w budynku OSP Bełchów

13 000,00

13 000,00

       

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

77 393,34

77 393,34

       

801

80101

Zakup i ułożenie kostki brukowej przy SP. W Bobrownikach

22 016,00

22 016,00

       

801

 

Oświata i wychowanie

 

22 016,00

22 016,00

       

921

92109

Przebudowa toalet w części budynku – świetlicy w Bednarach

22 016,00

22 016,00

       
 

92109

Zakup blachy trapezowej na pokrycie budynku świetlicy wiejskiej w Kompinie

12 659,20

12 659,20

       
 

92109

Zakup kosiarki samojezdnej Bełchów os

12 500,00

12 500,00

       

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47 175,20

47 175,20

       

Ogółem wydatki majątkowe

( poz. I. + II.)

5 070 771,54

5 070 771,54

       

 

Podział środków funduszu sołeckiego na 2013 rok

Lp

Nazwa sołectwa

Dz.

Rozdz.

Przeznaczenie

Plan wydatków majątkowych

Plan wydatków bieżących

1

2

3

4

5

6

7

1.

Arkadia

921

92109

Zakup wyposażenia do świetlicy za kwotę 7 620,99 zł, m.in.:namiot ok. 2300,00 zł , sprzęt nagłaśniający ok. 4500,00 zł, za ok. 1100 zł zakup urządzeń: warnik, maszynka do mięsa, mikser, oraz zakup opału za ok.1720,99 zł.

 

9 620,99

2.

Bednary Kolonia

 

754

75412

Zakup i montaż ogrodzenia betonowego, koszt ok. 1 760,00 zł

12 262,91

 

754

75412

Utwardzenie placu kostka brukową przy świetlicy wiejskiej, koszt. ok. 10 500,00 zł

3.

Bednary

921

92109

Przeniesienie istniejących toalet OSP z Sali świetlicy, z odrębnym do nich wejściem, stworzenie toalet dla świetlicy wiejskiej w Sali, wydzielenie korytarza i małego pomieszczenia biurowego świetlicy

22 016,00

 

4.

Bełchów osiedle

921

92109

Zakup kosiarki samobieżnej

12 500,00

 

 

9 516,00

921

92109

Zakup garażu 2 500,00 zł

Zakup krzewów dla filii GOK 4 016 zł

Zakup kopiarki dla filii GOK 3 000,00 zł

5.

Bełchów

754

75412

Instalacja klimatyzatorów w świetlicy OSP Bełchów

13 000,00

 

921

92109

Zakup namiotu, stołów, regałów do świetlicy

 

5 559,49

6.

Bobrowniki

801

80101

Zakup i ułożenie kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach

22 016,00

 

7.

Chyleniec

600

60016

Remont – utwardzenie drogi gminnej w Chyleńcu

 

5 063,68

8.

Dzierzgów

754

75412

Utwardzenie kostką brukową placu przy OSP,

11 000,00

 
   

754

75412

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

 

3 596,61

9.

Janowice

921

92195

Zakup namiotów, stolików, krzeseł

 

8 674,30

10.

Julianów

801

80101

Współfinansowanie zakupu telewizora i magnetowidów dla Zespołu placówek oświatowych w Nieborowie ( wspólnie z Nieborowem)

 

3 000,00

   

754

75412

Współfinansowanie wykonania ogrodzenia strażnicy w Nieborowie

3 098,43

 

11.

Karolew

921

92109

Zakup 70 szt. krzeseł , oraz 2 szt. chłodziarek do świetlicy wiejskiej,

 

7 705,60

12.

Kompina

921

92109

Zakup blachy trapezowej na pokrycie budynku świetlicy wiejskiej

12 659,20

 

13.

Mysłaków

754

75412

Ułożenie kostki brukowej przy OSP Mysłaków

22 016,00

 
       

1

2

3

4

5

6

7

14.

Nieborów

754

75412

Ogrodzenie budynku OSP Nieborów

16 016,00

 
   

801

80101

Zakup telewizora dla Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie ( wspólnie z Julianowem)

 

2 000,00

   

921

92109

Zakup namiotu i stołów

 

4 000,00

15.

Patoki

921

92109

Zakup namiotu gospodarczego oraz stołów jako wyposażenie do świetlicy

 

8 278,02

16.

Piaski

754

75412

Wykonanie elewacji budynku OSP

 

9 180,67

17.

Sypień

921

92109

Wymiana podłogi w świetlicy wsi Sypień

 

9 356,80

Razem

146 584,54

85 552,16

Razem wydatki funduszu sołeckiego

232 136,70

Pełna treść dokumentu zobacz tutaj

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219