Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bednary - Wieś na lata 2010- 2018      

 UCHWAŁA NR LIII/249/2010

 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bednary – Wieś na lata 2010 - 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230/, oraz § 10 ust. 2 pkt. 2b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220; Nr 156, poz.974; z 2010 r. Nr 65, poz.417) uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Bednary - Wieś na lata 2010- 2018.
        stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                               Tadeusz Kozioł

 

Opublikowano w BIP 2010-06-16
Obowiązuje od 2010-06-16
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Karol Kossut


  Załączniki:
  Tytuł   Rozmiar   Typ
ikona doc PLAN ODNOWY   568 kb   .doc
ikona doc Załącznik nr 1 do planu   58 kb   .doc
ikona doc Załącznik nr 2 do planu   44 kb   .doc

 

​ 

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219