Historia OSP


Historia zarządów
Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach powstała w 1925r. I w tymże roku została zarejestrowana w województwie warszawskim.
Założycielami OSP byli wówczas:
  Ks. Gotlip Czesław
  Pęśko Piotr
  Górecki Edward
  Maliński Mateusz
  Wiśniewski Jan
  Gala Antoni
  Rudaś Mateusz
  Staszewski Jan
Zarząd straży stanowili jej założyciele, którzy społeczności Bednar pobudowali drewniany budynek remizy strażackiej z dwoma wrotami. Sprzęt stanowił wóz konny z beczką na wodą oraz sikawka ręczna wraz z kilkoma odcinkami węża.
Działania wojenne września 1939 roku spowodowały zniszczenia remizy oraz posiadanego sprzętu. Okres II wojny światowej to czas małej, a wręcz znikomej działalności straży.

Pierwsze w powojennej Polsce, Walne Zgromadzenie OSP w Bednarach Wsi odbyło się w dniu 10 kwietnia 1945 roku, na którym wybrany został zarząd w składzie:
  Maciągowski Stanisław - prezes
  Bartoszewski Jan - z-ca prezesa
  Dziuda Jan - sekretarz
  Miodek Jan - skarbnik
  Gala Stanisław - gospodarz
  Cytryński Tadeusz s. Kazimierza - komendant
  Cytryński Tadeusz s. Ignacego - członek
Okres powojenny to wzmożona działalność straży. Kilkukrotnie zmieniały się zarządy w skład których wchodzili zasłużeni działacze. Oprócz wyżej wymienionych do poszczególnych zarządów OSP wchodzili nieżyjący już: Bury Władysław, Cytryñski Władysław, Kwiatkowski Stanisław, Gala Władysław, Staszewski Stanisław, Bartoszewski Jan, Grzegorek Wacław, Staszewski Eugeniusz, Figat Mieczysław, Maciągowski Stanisław, Cytryñski Tadeusz.

 Zarząd OSP - wybrany na zebraniu 25 lutego 2001 roku, stanowili:
  Cytryński Kazimierz - prezes
  Kordialik Bolesław - z-ca prezesa
  Staszewski Wiesław - II-gi wiceprezes
  Maciągowski Leszek - naczelnik
  Dziuda Zenon - sekretarz
  Dziuda Jan - skarbnik
  Brzozowski Stanisław - gospodarz
  Grzywacz Jerzy - członek
  Karczewski Władysław - członek

Ubiegły zarząd OSP
  Cytryński Kazimierz - prezes
  Stasiarczyk Maciej - w-prezes
  Maciągowski Damian - naczelnik
  Warzyniak Robert - zastępca naczelnika
  Zwolińska Marzena - sekretarz
  Rutkowski Albert - skarbnik
  Wawrzyniak Dariusz - gospodarz
  Urbanek Adrian - członek
  Papiernik Marcin - członek

Zarząd OSP - 20111r.

  • Cytryński Kazimierz - prezes
  • Staszewski Wiesław - w-prezes
  • Wawrzyniak Robert - naczelnik
  • Rutkowski Albert - zastępca naczelnika
  • Stasiarczyk Maciej - skarbnik
  • Wawrzyniak Darjusz - gospodarz
  • Zwolińska Marzena - kronikarz
  • Urbanek Adrian - sekretarz
  • Papiernik Marcin - członek 

Rozbudowy
W okresie działalności wiele wysiłku włożono w polepszenie bazy lokalowej zarówno w części bojowej jak i kulturalnej.
W latach 1949 - 1952 realizowana była budowa straży, której część stanowią obecne garaże.
Budowa ta kosztowała 69.317 złotych. Budynek ten w niezmienionym kształcie funkcjonował do 1962 roku, kiedy to ówczesny zarząd podjął się rozbudowy obiektu o świetlice. Prace wykonywane systemem gospodarczym trwały długo, bo zakończone zostały w 1970 roku. Uroczystość otwarcia nowego obiektu nastąpiła w dniu 29 sierpnia 1971 roku. Uroczystość ta zgromadziła bardzo dużą ilość miejscowego społeczeństwa.
Zaszczycili ja przedstawiciele władz państwowych, Gromadzkiej Rady Narodowej w Bednarach oraz bratnich straży z sąsiadujących wsi.
W 1974 roku pobudowany został magazyn przylegający do remizy od strony północnej z przeznaczeniem na podłogę. Wykonane zostały również ubikacje zewnętrzne.
Kolejna inwestycja - nadbudowa piętra realizowana była w latach 1986 - 1989. Uroczyste otwarcie nadbudowy oraz remontu garaży zbiegło się z poświęceniem nowego sztandaru straży a odbyło się w dniu 6 sierpnia 1989 roku. Aktu poświęcenia dokonał biskup warmiński, który w tym czasie celebrował Msze świętą dla pielgrzymów z Warmii do Częstochowy. Msza odbywała się na placu straży. Inwestycja ta jednak nie kończy cyklu plac budowlanych na tym obiekcie, gdyż w 1995 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę strażnicy.
W ramach tego zadania przystąpiono do rozbudowy garaży, nad którymi pobudowano zaplecze kuchenne i magazynowe, wykonano nowe wewnętrzne sanitariaty. Inwestycja realizowana była w czynie społecznym oraz przez firmę budowlaną p. Kazimierza łopaty z Wicia oraz gminnej grupy remontowo - budowlanej, która wykonywała prace wykoñczeniowe.
Ważnym okresem w historii bednarskiej straży jest zeszłoroczna 80 rocznica powstania straży. Z tej to okazji za środki budżetu gminy zakupiono materiały niezbędne do prac remontowych. Gminna grupa remontowa w ostatnim czasie wykonała między innymi: tynki zewnętrzne całego obiektu wraz z wykoñczeniem całej nowej elewacji poprzez położenie terrazytu, malowanie wewnątrz całego obiektu, cyklinowaniem podłogi na sali i na piętrze wraz z jej pomalowaniem.
Założono na świetlicy dolnej nowy parkiet wraz z jego cyklinowaniem i pomalowaniem. Wymieniono również pokrycie dachu na budynku z eternitu na blachę, a także założono nowe rynny dookoła obiektu.
 
Sprzęt pożarniczy

Przedstawiając historie straży nie sposób pominąć sprawy bardzo ważnej w działalności a mianowicie wyposażenia jednostki w sprzęt pożarniczy. Na początku był to wóz z beczką, ręczna sikawka oraz kilka węży. Taki sprzęt był w dyspozycji jednostki do lat pięćdziesiątych. W dniu 25 lipca 1945 roku Pañstwowa Komenda Straży Pożarnych w łowiczu przydzieliła jednostce motopompę M-800, co na tamte czasy było bardzo wielkim wyróżnieniem.
Przełomowym okresem w historii OSP Bednary Wieś był rok 1959 kiedy to Zarząd Straży zakupił z demobilu samochód DODGE (dodż). Samochód ten służył do roku 1971 roku. W dniu 16 lutego 1971 roku Komenda Powiatowa w łowiczu przekazała jednostce samochód pożarniczy lekki typu żuk, który służył jednostce do połowy lat 90-tych. W między czasie w 1969 roku jednostka otrzymuje nowa motopompę PO-5 wraz z osprzętowaniem.
Na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki dużemu zaangażowaniu członków zarządu, między innymi druha prezesa Kazimierza Cytryńskiego i komendanta Krzysztofa Figata, w krótkim odstępie czasu jednostka pozyskuje dwa nowe samochody, które po wielu przeróbkach stały się samochodami pożarniczymi.
Pierwszym był samochód policyjny, a drugim samochód pożarniczy tzw. proszkowiec - który był własnym pomysłem pana Władysława Moskalewicza z Julianowa przystosowany został do ratownictwa.
W dniu 20 sierpnia 1996 roku w naszej miejscowości w naszej jednostce odbyła się wielka uroczystość 75-ciolecia Związku Ochotniczej Straży Pożarnej i 70-ciolecia działalności naszej jednostki. W czasie uroczystości poświecony i przekazany został samochód pożarniczy ciężki, Jelcz 010. W 2006 roku nowym nabytkiem OSP był samochód STARMAN.
Bardzo ważnym wydarzeniem w historii OSP Bednary było włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa. Nastąpiło to w 1994 roku na podstawie decyzji Komendanta Pañstwowej Straży Pożarnej - generała Ryszarda Deli. Decyzja ta zmieniła radykalnie nasze obowiązki jako jednostki bojowej, a od kilku lat pozyskiwane środki finansowe z Komendy Głównej wykorzystywane są na osprzętowanie naszej straży. Aktualny sprzęt jaki posiadamy w wielu wypadkach porównywalny jest już z Państwową Strażą Pożarną.
 
Ratownictwo
Omawiając historię jednostki nie sposób pominąć spraw związanych z naszym uczestnictwem w akcjach ratowniczych. Przedwojenne lata działalności to przede wszystkim akcje związane z ochrona miejscowej ludności. Częste wyjazdy do zdarzeñ poza teren Bednar, nastąpiły z chwilą pozyskania samochodu, a zwiększyły się po włączeniu naszej jednostki w System Ratowania Krajowego.
W całym okresie działalności druhowie strażacy uczestniczyli w setkach akcji ratowniczych nie tylko przy gaszeniu pożarów lecz również w innych zdarzeniach losowych jak wypadki drogowe i kolejowe, podtopienia posesji, usuwanie zwalonych drzew, itp.
Organizacja strażacka na stałe od 80-ciu lat wpisała się w życie społeczne, kulturalne o organizacyjne naszej miejscowości, parafii, gminy i powiatu.
Strażacy z naszej organizacji nigdy nie odmawiali pomocy innym. Wprost przeciwnie, sami z siebie inicjują czyny i pomoc dla innych. Co roku czuwają przy Grobie Pañskim w Kościele naszej bednarskiej parafii. Uczestniczą licznie w uroczystościach świeckich i kościelnych na terenie naszej gminy. Organizują imprezy taneczne, aby uzyskać środki finansowe dla straży. Brali czynny udział w pracach na rzecz własnej jednostki. W pracach przy budowie muzeum pożarnictwa w Marzycach przy organizacji terenu pielgrzymki Jana Pawła II w łowiczu i wielu innych przedsięwzięciach dla miejscowej i nie tylko miejscowej społeczności.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219